تبلیغات
نا نوشته... - فداکاری

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:شنبه 7 خرداد 1390-08:32 ب.ظ

فداکاری

پشت هر سنگ غلطانی که در دامنه کوه استوار و بی حرکت ایستاده دستان فرشته ایست که آن را نگاه داشته و هر فرشته در انتظار فرمان اوست که تقدیر را رقم بزند.وقتی که آن سنگ بی محابا به سوی تو آمد نه سنگ مقصر بود نه فرشته موکلش قصور کرده بود و نه او  ستمی روا داشته بود که او  مبری از هر عیب است .گناه ازین دنیا بود که ظرفش گنجایش وجود تو را نداشت تقصیر از رو زگار توست که سر رسیده بود تقصیر توست که کمال یافتی ...
به فرشته ها بد نگو !چرا که فرشته ای که روزی سنگ ش را رها کرد از جنس همان فرشته ایست که در شبی رویایی اولین قطره باران را به دستانت چکاند تا بالش سبک شده آرزوی تو را به فراسوی آسمانها ببرد...