تبلیغات
نا نوشته... - تقدیر

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:یکشنبه 18 اردیبهشت 1390-10:38 ب.ظ

تقدیر

عقاب به آسمان نگاه کرد.روزی عالی برای پرواز.پرکشید...
صیاد به آسمان نگاه کرد.روزی عالی برای شکار .روان شد...
گنجشک به آسمان نگاه کرد.بچه ها گرسنه اند .پرکشید...
صیادگنجشک را دید .عقاب گنجشک را دید...
تیر رها شد...
پرهای عقاب به زمین ریخت و سفره صیاد خالی ماند.
بچه گنجشکها سیر شدند.