تبلیغات
نا نوشته... - بهترینم کن خدایا

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:سه شنبه 6 اردیبهشت 1390-02:18 ق.ظ

بهترینم کن خدایا

نمیدانم 
نمیدانم کدام بهتر است 
 خسته شدم از اول بودن و اول ماندن و سعی در اول شدن
از امروز تنها میخواهم بهترین باشم با کوله باری از تجربه
 نمیدانم شاید این نتیجه شکست است
اما هرچه هست بار گرانی را از شانه روحم بر میدارد