تبلیغات
نا نوشته... - رها

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:سه شنبه 30 فروردین 1390-12:03 ق.ظ

رها

مرا رها کنید از این قفس 
                  که گرچه بال و پر شکسته ام 
                         وگرچه سالهاست 
   که کنج این قفس نشسته ام 
   ولی امید پر زدن نمرده است 
                                                      مرا رها کنید 
                                                  من نشانه ام 
                                                                          نشانه تمام عاشقان زخم خورده بر زمین 
              رها کنید 
                            تا نشانتان دهم 
                                         که ما تمام عاشقان 
                                                                             اگر چه زخم خورده ایم 
                                                                                و غم به جان و دل خریده ایم 
                                                            و داغ عشق دیده ایم 
                                و این همه ستم در این جهان 
                                   به چشم خویش دیده ایم 
                                       ولی کسی هنوز 
               به اوج آسمان ما
                                                نمیرسد  .....