تبلیغات
نا نوشته... - کجاست؟!

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:دوشنبه 29 فروردین 1390-08:57 ق.ظ

کجاست؟!

از چه زمانی همگی حق مطلق شدیم و جز خودمان ناحق.از چه زمانی چشمهایمان را بستیم و فقط گوش دادیم به شایعات و دهان به نادرست گشودیم.از په زمانی به جستجوی حقیقت نرفتیم و در کنج خانه ها حرفهای دیگران را تکرار کردیم.کی آموختیم که بر سر هیچ به جان همنوعمان تعرض کنیم,تهمت بزنیم,آبرو ببریم و از دین مایه بگداریم؟وای به حال آنکه میگوید الله اکبر و خدایش دیگریست که الله فرموده منافق مجرم تر از کافر است.وای به حال آنکه میسراید الله اکبر و چشم به دستان دشمنان الله دارد.وای به حال ما که این قدر کور شده ایم که بودو نبود چشم بر صورتمان فرقی ندارد.کجا میتوان پناه برد از این همه کجی و ناراستی و مکرو فریب.چه دردیست مسلمان بودن و اسلام ندیدن...